BAŞ BOYUN KANSERLERİ DERNEĞi
DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1- Derneğin adı “Baş Boyun Kanserleri Derneği”dir. Uluslararası platformlarda temsil amaçlı adı “Society of Head Neck Cancers of Turkey” olarak belirlenmiştir.

DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2 - Derneğin merkezi Ankara Adresi: Cinnah cad. Pilot sok. Basın sitesi B blok No:3 Çankaya-Ankara Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ:

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3- Derneğin amacı: a. Baş boyun bölgesi kanserleri ve tedavileri konularında çalışanlar arasında danışma ve dayanışma sağlamak, iletişim kurmalarına imkan tanımak, etkinlik ve sorumluluklarını bu amaçlar doğrultusunda paylaşmalarını temin etmek. b. Baş boyun kanserleri ve tedavileri konularında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek. Bu amaçla burs, maddi proje desteği, ve araştırma fonları oluşturmak. Yetişmekte olan genç hekimlerin bu konulara eğilimlerini artırmak amacıyla dergi, kitap, çeviri, afiş, ilan, poster, film, video ve cd-rom gibi araçlarla eğitim yapmak. c. Baş boyun kanserleri ve ilgili alanlarda yapılacak klinik çalışmalara ve laboratuvar araştırmalarına destek olmak, edinilecek bilgi ve tecrübelerin aktarılmasına ve yayınlanmasına yardımcı olmak. d. Baş boyun kanserleri ile ilgili çok merkezli klinik çalışmaları bölgesel ve ulusal düzeyde retrospektif ve prospektif olarak planlamak ve gerçekleştirilmesine destek olmak. e. Baş boyun kanserleri ile ilgili genetik, kök hücre ve moleküler düzeydeki araştırma projelerini planlamak ve gerçekleştirilmesine destek olmak. f. Baş boyun bölgesi tümörleri ilgili olan dudak, dil, ağız, orofarinks, nazofarinks, maksilla, paranazal sinüs, larinks, hipofarinks, tükrük bezleri, tiroid ve cilt kanserleri konularında yüksek kalitede insan gücünün yetişmesi amacıyla gerekli eğitim olanaklarını sağlamak, kişilerin deneyimli yetişmelerine yardımcı olmak. g. Baş boyun onkolojisi ile uğraşanlar arasında dayanışma, mesleki ve bilimsel işbirliği, maddi ve manevi yakınlaşma ve yardımlaşmayı sağlamak. h. Baş boyun kanserleri ve tedavileri ile uğraşan benzer amaçlı diğer mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve birlikte mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Ülkemizi bu alanda uluslararası platform, dernek, birlik ve federasyonlarda temsil etmek. i. Baş boyun kanserleri konusunda bilgi, birikim ve tecrübelerin paylaşılması için kongreler, konferanslar, tıbbi toplantılar, kurslar düzenlemek ve gerektiğinde bu konu ile ilgili Türk ve yabancı hekimleri ve bilim insanlarını bu çeşit toplantılara davet etmek. j. Gerekli gördüğü hallerde iktisadi işletmeler açmak, işletmek ve kiralamak. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

DERNEĞİN KURUCULARI:
MADDE 4- Hepsi, T.C. Vatandaşı olan kurucu üyelerin ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir.
1. Şefik Hoşal Mesleği: Doktor Baba adı: İbrahim Nazmi Doğum yeri: Ankara Doğum Tarihi: 11/05/1964 İkametgah Adresi: Cinnah caddesi 57/8 Çankaya- Ankara
2. Hakan Korkmaz Mesleği: Doktor Baba adı: Ekrem Doğum yeri: Elazığ Doğum Tarihi: 11.06.1965 İkametgah Adresi: Parkvadi evleri E1 blok 28/18, ilkadım mah 747. sok Çankaya-Ankara
3. Mustafa Cengiz Mesleği: Doktor Baba adı: Celal Doğum yeri: Gaziantep Doğum Tarihi: 05.10.1968 İkametgah Adresi: Ankara
4. Berrin Pehlivan Mesleği: Doktor Baba adı: Recep Doğum yeri:Samsun Doğum Tarihi: 22.12.1976 İkametgah Adresi: Liman M. Hüseyin Bileydi Sitesi B/7 Konyaaltı/Antalya
5. Mustafa Özdoğan Mesleği: Doktor Baba adı: İsmet Doğum yeri: Niğde Doğum Tarihi: 24.05.1968 İkametgah Adresi: Gürsu M. 353 S. Ali Sami Yen Konakları B/5 Konyaaltı/Antalya
6. Nil Molinas Mandel Mesleği: Doktor Baba adı: Hayim Molinas Doğum yeri: İstanbul Doğum Tarihi: 01.12.1955 İkametgah Adresi: İSTANBUL
7. Gunter Hafiz Mesleği: Doktor Baba adı: Hasan Doğum yeri: Şumnu/Bulgaristan Doğum Tarihi: 27.05.1966 İkametgah Adresi: 16-9 sitesi, B blok Daire 1 Zeytinburnu-İstanbul
8. Ömer Uzel Mesleği: Doktor Baba adı: Ali Reha Doğum yeri: İstanbul Doğum Tarihi: 20.09.1960 İkametgah Adresi: Nişantaşı Ihlamur yolu No:3/D Şişli-İstanbul
9. Berna Öksüzoğlu Mesleği: Doktor Baba adı: Doğum yeri: Doğum Tarihi: İkametgah Adresi:

DEMEĞE ÜYE OLMA¸ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
MADDE 5- Derneğin asil ve fahri (onursal) olmak üzere iki tür üyeliği vardır. A. Asil üyelik: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş, yüksek öğrenim yapmış, baş ve boyun hastalıkları ile ilgili konularda çalışan, baş ve boyun onkolojisi ve radyoterapisi ile ilgilenen kişiler derneğe üyelik için başvurabilirler. Derneğe üye olabilmek için adayın iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir. Asil üyeliğe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye veya yurtdışında ikamet eden; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji alanında uzman olmuş tıp doktorları başvurabilir. Derneğe üye olabilmek için adayın iki üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir Aşağıda gösterilenler derneğe üye olamazlar. 1- Affa uğramış olsalar bile: a) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştrma suçlarından biriyle mahkum olanlar, b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar, c) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, mezhep, veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 nci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından birisiyle mahkum olanlar, d) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiillerle, aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü¸ ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri, siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar, 2- Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar, 3- Özel kanunlarla dernek üyesi olamayacakları belirtilenler, 4- Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle mahkemece kapatılmasına karar verilen demeklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 10. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına neden olan parti üyeleri de çıkarılma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl süre ile, geçici olarak derneğe üye olamazlar. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. B. Fahri üyelik: Derneğe maddi veya manevi katkıda bulunan hekim ve hekim dışı kişiler; iki asil üyenin yazılı teklifi ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler oy kullanamazlar ve dernek kurullarında görev alamazlar. Dernek aidatı ödemek zorunda değillerdir. Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet eden yabancı uyruklu hekimler yönetim kurulu kararıyla fahri üyeliğe seçilebilirler. Fahri üye olarak seçilen yabancıların Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI
DERNEĞE ÜYE OLMA:

MADDE 6- Hiç kimse derneğe üye olmaya veya ¸üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Derneğin asil üyeleri eşit haklara sahip olup, her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE 7 - Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar, ayrılış tarihine kadar birikmiş aidatlarından sorumlu olarak yönetim kurulu toplantısında, görüşülüp karara bağlandıktan sonra dernek üyeliğinden çıkmış sayılırlar. Ayrılanların yeniden üyeliğe başvurularında 5. madde hükümleri yeniden gözönünde tutulur.

MADDE 8- Aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararıyla üyenin kayıtları silinir ve karar ilgiliye yazıyla bildirilir. a) Dernekler kanununa göre üye olma, şartlarını sonradan kaybedenler, b) Üyelik aidatlarını iki ay içinde yapılan iki yazılı ihtara rağmen ödemeyenler, c) Derneğin amacına aykırı davrananlar, çalışmaları engelleyip güçleştirenler, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar ve yetkili olmadıkları halde derneği herhangi bir yükümlülük altına sokanlar, d) Dernek üyeliği ile bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarda ve dernekler kanununa aykırı eylemlerde bulunanlar, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Bu konuda verilen kararlar en geç 30 gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. e) Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul da itiraz haklı saklıdır. f) Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, derneğin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 9- Derneğin organları şunlardır.
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme Kurulu Genel kurul toplantı düzeni, turu, gündemi, yönetimi Yönetim ve karar ve Yeter Sayısı,

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ VE KARAR YETER SAYISI:
MADDE 10- Genel kurul toplantıları, derneğin en yetkili ve en üst organı olup asil üyelerden oluşur. Diğer üyeler toplantılara katılabilir, söz alabilirlerse de oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler. A. Olağan Toplantı: Genel kurul iki yılda bir Haziran ayında Ankara'da toplanır. B. Olağanüstü Toplantı: Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

MADDE 11 –Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12- Genel kurul, bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı, sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
MADDE 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılmasıhalinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1- Dernek organlarının seçilmesi 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi 4- Yönetim kurulunca gelecek çalışma dönemi için hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi 5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması 7 -Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması 8- Derneğin feshedilmesi 9- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her türlü kararın alınması, mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, üyelikten çıkarılma itirazlarının karara bağlanması.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
MADDE 15- 1. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli oyla seçilecek dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter, ve bir muhasip seçerek işbölümü yapar. Yönetim kurulu gerektiğinde yeteri kadar personeli ücret karşılığında dernekte çalıştırabilir. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevi yapar. Yönetim kurulu en az üç ayda bir, en az beş üyenin katılımı ile (çoğunluk) toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Mazeret bildirmeden üst üste 3 toplantıya gelmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Bu durumu başkan yönetim kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazıyla bildirir. Yönetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler toplantıya çağrılırlar. Ayrılma ve diğer nedenlerle yönetim kurulu üye sayısı yedekler de dahil beş kişiden aşağı düşerse seçim için mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından genel kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde demek asil üyelerinden birinin başvurusu üzerine o yerin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek asil üyeleri arasından seçeceği kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulunda en az ¸üç üye hazır bulunmadıkça toplanmış sayılmaz. Bu husus yönetim kurulu karar defterine yazılır.

MADDE 16- Derneğin yürütme kurulu olan yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1- Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Derneği ise yönetim kurulu temsil eder ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir. 2- Çalışma programı hazırlar ve genel kurula sunar. 3-Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkinda karar verir. 4- Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar verir. 5- Demeğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur, gelir sağlamak için olanakları araştırır. 6- Genel kurul için gündem hazırlar. Toplantıyı gerçekleştirir. 7- Genel kurul toplantısından onbeş gün önce yönetim kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar. 8- Gerektiğinde tüzük değişikliği için önerilerini hazırlar ve genel kurula sunar. 9- Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapar ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. 10- Genel kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir. 11- Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit eder, işe alınma ve işten ilişik kesme işlemleri hakkında karar verir.
Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler defter ve kayıtları tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan ve yardımcısı ile birlikte, bütçe taslağını da sayman üye ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar. Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.
Sayman üye derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler demirbaşların korunmasını sağlar bütçe tasarısını hazırlar harcamaları her yönetim kurulu toplantısında olursa sunar kararsız gider yapılmamasına çalışır.

MADDE 17 -Denetleme kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, üyelerinden birini başkan seçer. Denetleme kurulu derneğin hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetleme sonuçlarını en geç onbeş gün içinde yönetim kuruluna bildirir. İki yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporu genel kurula sunar. Zorunlu hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 18- Genel kurulca yapilan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları valiliğe yazıyla bildirilir.

Mali Hükümler Derneğin Gelirleri
MADDE 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 1- Üye olanlardan giriş aidatı alınmaz, yıllık aidat ise 30 TL 'dir. 2- Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış ve yardımlar, derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan aldığı bağış ve yardımlar. 3- Dernekçe yapılan bilimsel konferans, kongre ve sempozyumlarla; tertiplenen piyango, balo, eğlence, tiyatro ve bale gibi her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 4- Derneğin bankalarda bulunan paralarının pay ve ikramiyeleri, 5- Dernek mallarından elde edilen gelirler, 6- Dernekler kanununun cevaz verdiği, her çeşit gelirler.

DERNEĞİN GİDERLERİ
MADDE 20- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı harcamalardan 10.000 TL'nin üzerinde olan giderler için yönetim kurulu kararı gereklidir. Bunun altındaki giderler başkan, genel sekreter ve muhasip üyenin birlikte onayı ile yapılır ve ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
MADDE 21- Dernek gelirleri dernekler kanununun ilgili maddesinde belirtilen alındı belgesi ile toplanır ve giderler için de harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur Bağış ve aidatları toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu belirler.

DERNEĞİN PARASI VE MALLARININ KORUNMASI
MADDE 22- 1-Yönetim kurulu derneğin demirbaş defterine kayıtlı mallar hakkında muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır. 2- Derneğin paraları yönetim kurulu kararıyla bankaya yatırılır. 3- Dernek adına açılmış olan hesaptan yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter veya muhasip üyenin attığı imza ile doğrudan veya çek yazmak suretiyle bankadan para çekilebilir, çekilen para en geç onbeş gün içinde sarf yerine harcanır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:
MADDE 23- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. 1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altıtoplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar. 2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. BÖLÜM VI Çeşitli Hükümler Tüzük Değişikliği MADDE 24- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelerin yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ:
MADDE 25- Dernek genel kurulu herzaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır ve bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:
MADDE-26- Dernek kuruluş amaç ve şartlarının kaybettiği, acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 12. Maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması nedeniyle üstüste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

TASFİYE:
MADDE 27-Derneğin feshi halinde taşınır ve taşınmaz bütün malvarlığı ile alacak ve her türlü hakları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'ne devredilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
MADDE 28- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu yanında bağımsız denetleme kurulları tarafından da gerçekleştirilebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI:
MADDE 29- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

UYGULANACAK MEVZUAT:
MADDE 30- Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle dernekler kanunu daha sonra medeni kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanarak genel kurul kararıyla sonuçlandırılır.